Ewaluacja zewnętrzna

Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji: ex-ante, mid-term, on-going, ex-post projektu,  badania zarządzania projektem, stopnia osiągania celów. Pozwoli na obiektywną ocenę i weryfikację realizacji projektu, identyfikację zagrożeń.