USŁUGI EWALUACJI

Warszawa: Usługi ewaluacji zewnętrznej projektu – ewaluacji wstępnej, środokresowej, końcowej i ciągłej.
Numer ogłoszenia: 228106 – 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ewaluacji zewnętrznej projektu – ewaluacji wstępnej, środokresowej, końcowej i ciągłej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV: 79419000-4 Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu usługi ewaluacji zewnętrznej – początkowej, śródokresowej, końcowej oraz ciągłej. Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 Opis przedmiotu zamówienia : – Przedmiotem zamówienia będzie zakup usługi wykonania ewaluacji zewnętrznej projektu. Podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz potrzebnych narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji : a) wstępnej b) środokresowej c) końcowej d) ciągłej – przeprowadzanej przez cały czas trwania projektu Do obowiązków wybranego podmiotu będzie należało : a) wybór metod badawczych b) przeprowadzenie ewaluacji wstępnej – w początkowej fazie projektu – do 31.07.2013 – weryfikacja planu projektu – weryfikacja struktury celów projektu – sprecyzowanie oczekiwanych efektów c) przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej – w połowie projektu – do końca III kwartału 2014 r. – ocena stopnia wdrożenia projektu – ocena dotychczasowych efektów projektu d) przeprowadzenie ewaluacji końcowej – do końca III kwartału 2015 r. – po zakończeniu działań wdrożeniowych – ocena efektów projektu – wyjaśnienie przyczyn jego powodzenia lub niepowodzenia e) przeprowadzenie ewaluacji ciągłej – przez cały czas trwania projektu – do końca 2015 r. – bieżąca ocena wdrażania projektu – bieżąca ocena efektów projektu f) opracowanie modelu logicznego ewaluacji g) opracowanie metodyki badania h) opracowanie wskaźników wykorzystywanych w badaniu i) opracowanie pytań badawczych wykorzystywanych w badaniu – preskryptywnych, oceniających, relacyjnych i wyjaśniających, opisowych j) opracowanie raportu ewaluacyjnego, który powinien zawierać rzetelną i możliwie pełną prezentację wyników badania – do końca IV kwartału 2015 r. k) sformułowanie wniosków i rekomendacji po zakończeniu ewaluacji l) ewaluator powinien zadbać o wysoką jakość ewaluacji na każdym etapie tego procesu m) ewaluator powinien zachować neutralność światopoglądową w procesie ewaluacji n) ewaluator powinien sformułować kryteria oceny jakości raportu ewaluacyjnego o) ewaluator powinien wybrać sposób realizacji badania adekwatny do celu, przedmiotu i zakresu ewaluacji p) ewaluator powinien być niezależny w stosunku do ewaluowanego przedmiotu jak i zlecającego q) ewaluator powinien dysponować odpowiednim potencjałem merytorycznym i organizacyjnym umożliwiającym skuteczne i efektywne zarządzanie procesem ewaluacji r) do katalogu kryteriów (standardów) ewaluacyjnych należeć będą: – trafność (ang. relevance) – pozwala ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowiadają potrzebom i priorytetom danego sektora czy regionu, – efektywność (ang. efficency) – pozwala ocenić poziom ekonomiczności danego programu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów, – skuteczność (ang. effectivenness) – pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania wpływu zostały osiągnięte, – użyteczność (ang. utility) – pozwala ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty i oddziaływania programu odpowiadają potrzebom grupy docelowej, – trwałość (ang. sustainability) – pozwala ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwały po jego zakończeniu. Odpowiednie kwoty pieniężne będą przekazywane usługodawcy po zakończeniu każdego z trzech etapów ewaluacji (wstępna, śródokresowa, końcowa), zgodnie z zawartą wcześniej umową po zakończeniu postępowania przetargowego. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni realizację badania w sposób zgodny ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem ekspertów z zakresu: – zarządzania projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków unijnych, – projektowania realizacji i analiz wyników badań jakościowych i ilościowych, – posiadających uzasadnioną doświadczeniami wiedzę w zakresie badań ewaluacyjnych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie: – Uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych, – Utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma oficjalna korespondencja), – Przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania, – Udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych. 2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia-podać w odniesieniu do robót budowlanych 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 2. Zastrzeżenie zamawiającego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, co do niemożliwości powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. Jeden podmiot będzie odpowiedzialny za wszystkie etapy ewaluacji, tak by zachować ciągłość badań i mieć możliwość dokonania spójnych wniosków dotyczących całego czasu trwania projektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.90.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wdium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §14 pkt 5 wzoru umowy a) na warunkach określonych we wzorze umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zmawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, c) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia realizacji przedmiotu zamówienia w zw. z brzmieniem § 3 pkt. 3 umowy zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmiany przedmiotu zamówienia, d) w zakresie wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku od towarów i usług,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2539
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Wydział Technologii Drewna, KF ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34 , pok. 0/56 Kod pocztowy, 02-776 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 34, pokój 0/56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie