299/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy

Warszawa: spr. 299/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy
Numer ogłoszenia: 466366 – 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: spr. 299/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, prototypowego zestawu do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy (składającego się z zadań 6,10-14) o parametrach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ zadanie nr 3 – /Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim (ISD)-obszar nr 7 dla projektu finansowanego z: Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 Dla pozostałych zadań niewymienionych w treści tej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskano rozstrzygnięcie w pierwszym terminie postępowania przetargowego. Opis innych wymagań: · Podane powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w Specyfikacji. · Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami. Wykonawca zapewni nieograniczoną konsultację techniczną – telefoniczną i e-mailową w okresie gwarancji oraz bezpłatne wsparcie telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej po zakończeniu okresu gwarancji. Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia. 1. Sprzedający zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. 2. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym przedmiotu zamówienia, w tym kosztów transportu do wybranego przez serwis miejsca naprawy. 3. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt e-mailowy serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu) do 5 dni liczony od czasu powiadomienia serwisu. Czas usunięcia awarii do 14 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu, a gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju. 4. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1 CPV 38400000-9 EMC Interface (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Impedancja wejściowa 10_13 ohm, monotoniczność 23 bity, zasilanie 110 VAC lub 220 VAC, zakres napięcia stałego +/-6.5 volts, interfejs powinien posiadać aplikacje pomiarową (program pomiarowy) oraz liniowość +/-0.002% of full scale, różnicowy zakres napięć wejściowych +/-5 volts, zakres tłumienia napięć wspólnych -100dB typical, zabezpieczenie wejściowe wytrzymujące do 40 V ciągłego przepięcia, wszelkie przewody łączące. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2 CPV 33262000-4 Komputery pomiarowe (2 szt) Krótki opis części zamówienia: komputery będą wykorzystywane do kontrolowania, sterowania i nadzorowania prowadzonych procesów i doświadczeń oraz do aplikacji, obliczeniowych i graficznych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3 CPV38424000-3 Zestaw pomiarowy do pomiarów w czasie rzeczywistym, parametrów ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Zestaw umożliwiajacy pomiar w 14 kanałach sygnałów napięciowych, prądowych i temperatury oraz sterowania parametrami ogniwa. Zestaw umożliwiający prowadzenie długotrwałych pomiarów (do kilku miesięcy) i bieżące obrazowanie wyników pomiarów w postaci graficznej i ich magazynowanie na trwałym nośniku danych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4 CPV 33140000-3 Zestaw elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Pręty grafitowe, Ø 10 x 300 mm, 20 sztuk wykonane z grafitu o właściwościach zgodnych z grafitem ISEM-2 produkcji japońskiej firmy TOYO TANSO. Anoda tytanowa, platynowana 100 X 30mm, 2 sztuki. Anoda z siatki tytanowej pokrytej platyną . (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5 CPV 38424000-3 Zestaw separatorów do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Nafion 115, Arkusz 30x30cm, 2sztuki, membrana DuPon Nafion 115 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6 CPV 42122500-5 Pompy dozujące z akcesoriami Krótki opis części zamówienia: Pompa dozująca 12v DC 11 ml/min z zasilaczem i regulatorem obrotów; pompa dozująca ze sterowaniem mikroprocesorowym, dozowanie: od 24 dawek na dobę do 1 dawki na 9 dni, od 1ml do 99ml w jednej dawce. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9, 33.26.20.00-4, 38.42.40.00-3, 33.14.00.00-3, 38.42.40.00-3, 42.12.25.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia dokumentu dotyczącego grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ oraz opisów technicznych, katalogów lub innych dokumentów zawierających opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 14 pkt 5 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2732
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Wydział Technologii Drewna, KF ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34 , pok. 0/56 02-776 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 34, pokój 0/56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 CPV 38400000-9 EMC Interface (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Impedancja wejściowa 10_13 ohm, monotoniczność 23 bity, zasilanie 110 VAC lub 220 VAC, zakres napięcia stałego +/-6.5 volts, interfejs powinien posiadać aplikacje pomiarową (program pomiarowy) oraz liniowość +/-0.002% of full scale, różnicowy zakres napięć wejściowych +/-5 volts, zakres tłumienia napięć wspólnych -100dB typical, zabezpieczenie wejściowe wytrzymujące do 40 V ciągłego przepięcia, wszelkie przewody łączące. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 CPV 33262000-4 Komputery pomiarowe (2 szt) Krótki opis części zamówienia: komputery będą wykorzystywane do kontrolowania, sterowania i nadzorowania prowadzonych procesów i doświadczeń oraz do aplikacji, obliczeniowych i graficznych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.26.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 CPV38424000-3 Zestaw pomiarowy do pomiarów w czasie rzeczywistym, parametrów ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Zestaw umożliwiajacy pomiar w 14 kanałach sygnałów napięciowych, prądowych i temperatury oraz sterowania parametrami ogniwa. Zestaw umożliwiający prowadzenie długotrwałych pomiarów (do kilku miesięcy) i bieżące obrazowanie wyników pomiarów w postaci graficznej i ich magazynowanie na trwałym nośniku danych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4 CPV 33140000-3 Zestaw elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Pręty grafitowe, Ø 10 x 300 mm, 20 sztuk wykonane z grafitu o właściwościach zgodnych z grafitem ISEM-2 produkcji japońskiej firmy TOYO TANSO. Anoda tytanowa, platynowana 100 X 30mm, 2 sztuki. Anoda z siatki tytanowej pokrytej platyną . (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 6 CPV 42122500-5 Pompy dozujące z akcesoriami Krótki opis części zamówienia: Pompa dozująca 12v DC 11 ml/min z zasilaczem i regulatorem obrotów; pompa dozująca ze sterowaniem mikroprocesorowym, dozowanie: od 24 dawek na dobę do 1 dawki na 9 dni, od 1ml do 99ml w jednej dawce. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.25.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 CPV 38424000-3 Zestaw separatorów do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Nafion 115, Arkusz 30x30cm, 2sztuki, membrana DuPon Nafion 115 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.