182/WTD/SGGW/2014 Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium

Warszawa: 182/WTD/SGGW/2014 Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium
Numer ogłoszenia: 218909 – 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 182/WTD/SGGW/2014 Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii Drewna. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w formularzach kalkulacyjnych, które stanowią Załączniki nr 5.1 – 5.7 ODCZYNNIKI oraz 5.8-5.9 SPRZĘT – do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na części: ODCZYNNIKI – 7 części, SPRZĘT – 2 części. Przedmiot zamówienia, określony w Załącznikach nr 5.1 -5.7 ODCZYNNIKI przygotowano z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania na odczynniki, w ramach prowadzonych badań naukowych i laboratoryjnych przez doktorantów realizujących badania w ramach ISD, przydzielonych do różnych katedr uczelni. Doktoranci kontynują badania prowadzone już wcześniej w katedrach i wymaga się bezwzględnego stosowania odczynników tych samych firm bądź odczynników tożsamych ze względu na metodykę prowadzonych badań oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz powtarzalności wyników. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał nazwę i numery katalogowe wyłącznie w celu określenia wymaganych odczynników, ich czystości oraz parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać. Wykonawca, oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy PZP: a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej. b) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur) sprawdzających jakość oferowanych odczynników, w tym np. kalibracji urządzeń. c) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. d) przedstawić dokumenty zawierające opisy oferowanych produktów a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego odczynnika z odczynnikiem opisanym przez Zamawiającego, oraz certyfikat analizy jakościowej odczynnika lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. e) dostarczyć na własny koszt próbki zaoferowanego towaru równoważnego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia testów przez Zamawiającego mających na celu określenie zgodności produktu oferowanego w tej samej kategorii co zamawiany pod względem jakościowym i ilościowym (załączone próbki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z odczynnikami wskazanymi w SIWZ tj. poprzez numer pozycji, której dotyczą). f) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. g) Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny również ponoszą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in.: – za bezpowrotne zniszczenie materiału badawczego, – utratę porównywalności wyników badań z wynikami współpracujących grup badawczych oraz badaniami własnymi. Zamawiający wymaga aby Okres gwarancji przedmiotu zamówienia udzielony przez Wykonawcę był równy okresowi gwarancji producenta. Na opakowaniu odczynników będących przedmiotem zamówienia musi być umieszczony numer serii oraz nazwa producenta. Przedmiot zamówienia, określony w Załącznikach nr 6.8-6.9 SPRZĘT przygotowano z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania na sprzęt, w ramach prowadzonych badań naukowych i laboratoryjnych przez doktorantów realizujących badania w ramach ISD, przydzielonych do różnych katedr uczelni. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa Budynek 34, pokój: 056 Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do 80% podstawowej wartości przedmiotu zamówienia. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii Drewna. Zamówienie podzielono na części: ODCZYNNIKI – 7 części, SPRZĘT – 2 części. ODCZYNNIKI Część 1 – odczynniki firmy ATCC Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.1do SIWZ. CPV: 33694000-1; 33698100-0 Część 2- odczynniki firmy Molecular Probes Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.2 do SIWZ. CPV: 33696500-0 Część 3- odczynniki firmy Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.3 do SIWZ. CPV: 33698100-0 Część 4- odczynniki firmy bioMerieux Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.4 do SIWZ. CPV: 24311000-7 Część 5- odczynniki firmy Culture Collection CCALA Institute of Botany, v.v.i. Academy of Sciences of the Czech Republic Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.6 do SIWZ. CPV: 33698100-0 Część 6 odczynniki firmy Plant Probes Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.6do SIWZ. CPV: 33600000-6 Część7 odczynniki OGÓLNODOSTĘPNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.7 do SIWZ. CPV: 24300000-7; 24310000-0; 24311411-1; 24315000-5; 24311520-8; 24322000-7; 24322510-5; 24323210-9; 24413000-2; 33631600-8 SPRZĘT Część 8- drobny sprzęt do hodowli alg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.8do SIWZ. CPV: 39300000-5; 39300000-5; 31500000-1; 31711140-6 ; 42122500-5;44165100-5; 31224400-6; 31711000-3; 44611500-1 Część 9 sprzęt laboratoryjny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.9 do SIWZ. CPV:39300000-5 Realizacja umowy odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2015r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do 80 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.40.00-1, 33.69.81.00-0, 33.69.65.00-0, 24.31.10.00-7, 33.60.00.00-6, 24.30.00.00-7, 24.31.00.00-0, 24.31.14.11-1, 24.31.50.00-5, 24.31.15.20-8, 24.32.20.00-7, 24.32.25.10-5, 24.32.32.10-9, 24.41.30.00-2, 33.63.16.00-8, 39.30.00.00-5, 31.50.00.00-1, 31.71.11.40-6, 42.12.25.00-5, 44.16.51.00-5, 31.22.44.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga dołączenia do oferty: próbki, każdego oferowanego odczynnika w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia równoważnego w stosunku do określonego z nazwy (nr katalogowy) dot. Części 1-9 Obowiązek załączenia do oferty próbki oferowanego produktu dotyczy tylko sytuacji, gdy Wykonawca oferuje Zamawiającemu przedmiot zamówienia równoważny w stosunku do określonego w załącznikach z nazwy (nr katalogowy) Ocena równoważności zostanie dokonana na podstawie porównania parametrów technicznych oferowanego produktu zamówienia ze wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji II.4.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 14 pkt 5 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=3028
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Bud.34, pok.: 056.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna ul. Nowoursynowska 159 bud. 34 pok. 056, 02-776 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: POKL.04.03.00-00-042/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 – odczynniki firmy ATCC Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.1do SIWZ. CPV: 33694000-1; 33698100-0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.40.00-1, 33.69.81.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2- odczynniki firmy Molecular Probes Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.2 do SIWZ. CPV: 33696500-0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3- odczynniki firmy Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.3 do SIWZ. CPV: 33698100-0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 4- odczynniki firmy bioMerieux Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.4 do SIWZ. CPV: 24311000-7.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.10.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5- odczynniki firmy Culture Collection CCALA Institute of Botany, v.v.i. Academy of Sciences of the Czech Republic Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.6 do SIWZ. CPV: 33698100-0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.81.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 odczynniki firmy Plant Probes Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.6do SIWZ. CPV: 33600000-6.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część7 odczynniki OGÓLNODOSTĘPNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.7 do SIWZ. CPV: 24300000-7; 24310000-0; 24311411-1; 24315000-5; 24311520-8; 24322000-7; 24322510-5; 24323210-9; 24413000-2; 33631600-8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7, 24.31.00.00-0, 24.31.14.11-1, 24.31.50.00-5, 24.31.15.20-8, 24.32.20.00-7, 24.32.25.10-5, 24.32.32.10-9, 24.41.30.00-2, 33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 8- drobny sprzęt do hodowli alg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.8do SIWZ. CPV: 39300000-5; 39300000-5; 31500000-1; 31711140-6 ; 42122500-5;44165100-5; 31224400-6; 31711000-3; 44611500-1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5, 39.30.00.00-5, 31.50.00.00-1, 31.71.11.40-6, 42.12.25.00-5, 44.16.51.00-5, 31.22.44.00-6, 31.71.10.00-3, 44.61.15.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów do laboratorium.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 9 sprzęt laboratoryjny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.9 do SIWZ. CPV:39300000-5.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.