post-dok

Szczegółowe informacje w zakładkach.

Zapraszamy

—————————————————————–

Regulamin w pliku pdf

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych i wyjazdowych stypendiów na zagraniczne staże podoktorskie dla kadry akademickiej SGGW w ramach projektu: „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2015

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Jednym z celów projektu „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, zwanego dalej Projektem, jest przyznanie naukowych stypendiów na okres 12 miesięcy oraz wyjazdowych stypendiów na zagraniczne staże podoktorskie trwające 3 miesiące
  w wiodących ośrodkach akademickich lub naukowo-badawczych, dysponujących unikalnym wyposażeniem i kadrą w określonych dziedzinach, pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), w ramach zdobywania nowej wiedzy, doświadczenia, wzrostu kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzonej działalności naukowo-badawczo-dydaktycznej.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Ośrodek akademicki lub naukowo-badawczy przyjmujący postdoka zapewnia postokowi opiekuna naukowego co najmniej ze stopniem doktora.
 4. Do obowiązków opiekuna naukowego postdoka, należy nadzór merytoryczny
  w trakcie trwania stażu podoktorskiego oraz zatwierdzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
 5. Kolejne edycje konkursu na stypendia naukowe i stypendia wyjazdowe na staże podoktorskie zostaną przeprowadzone dodatkowo w marcu, czerwcu, październiku i grudniu 2014 roku, aż do momentu przyznania łącznie dziesięciu rocznych stypendiów naukowych
  i wyjazdowych stypendiów na zagraniczne staże podoktorske.
 6. Informacja o konkursach na stypendia ogłaszana jest przez Dziekana Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której określa się tryb i zasady konkursu.
 7. W konkursie na uczestników programu stypendialnego i stażowego mogą uczestniczyć jedynie młodzi doktorzy zatrudnieni w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, do 10 lat od dnia obrony pracy doktorskiej.

 § 2. Rekrutacja uczestników stypendium naukowego i wyjazdowego stypendium na staże zagraniczne

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają tytuł doktora
 • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych
 • podejmowana tematyka daje szansę wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego
 1. W liście motywacyjnym kandydat powinien podać nazwę ośrodka akademickiego lub badawczo-naukowego oraz informacje o jego kadrze, unikatowym wyposażeniu lub działalności naukowo-dydaktycznej, w zakresie której zainteresowany jest kandydat.
 2. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przekazania wszelkich niezbędnych danych organizatorom konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji Projektu. Jeśli nie złożą oświadczenia, spowoduje to odrzucenie ich wniosku z przyczyn formalnych.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego oraz stypendium wyjazdowego na zagraniczny staż podoktorski osoba zainteresowana powinna złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Czas na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną prośbę osoby, która go złożyła.
 5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru laureatów danej edycji konkursu na podstawie

oceny złożonych wniosków i na tej podstawie ustala listę osób, które otrzymują stypendia. Komisja zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego kandydata w danej edycji.

 1. Stypendia są przyznawane z uwzględnieniem zasady równych szans.
 2. Osoby, które złożyły wniosek o stypendium otrzymują informację o jego ocenie osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Lista osób, które otrzymały stypendium, zwanych dalej Stypendystami, umieszczana jest na stronie internetowej „Programu doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020” (europa2020.sggw.pl).
 3. W przypadku utraty statusu pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie,  wypłacanie stypendium naukowego i wyjazdowego zostaje wstrzymane.
 4. Laureat konkursu otrzymuje roczne stypendium naukowe oraz stypendium wyjazdowe na zagraniczny staż podoktorski finansowane w ramach Projektu.
 5. Laureat konkursu w terminie jednego miesiąca przed zaplanowaną datą rozpoczęcia stażu, składa w pokoju Koordynatora Merytorycznego Zadania 4 – program stypendialny
  i stażowy dla postdoków, kopię uzgodnienia terminu stażu zawartego z jednostką przyjmującą stażystę.
 6. Osoby, które otrzymały stypendium zobowiązane są do złożenia sprawozdania zatwierdzonego przez opiekuna stażu, nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie
  z wyjazdu.
 7. Sprawozdanie musi zawierać informację o:

1) wykonanej pracy naukowo-badawczej w trakcie pobierania stypendium oraz osiągniętych rezultatach,

2) sposobie w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy badawczo-naukowej.

Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym stypendysta przebywał oraz opinię kierownika zespołu naukowego/badawczego na temat wykonanej przez stypendystę pracy.

 1. Osoby, które otrzymały stypendium zobowiązane są wraz ze swoim opiekunem naukowym stażu do wzięcia udziału w spotkaniu panelowym podsumowującym doświadczenia postdoków.

§3. Obowiązki laureata stypendium stażowego.

 1. Stypendysta zobowiązany jest do:

1) umieszczania w publikacjach naukowych i prezentacjach informacji o dofinansowaniu działalności naukowo-badawczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

2) złożenia w określonych terminach sprawozdania i udział w spotkaniu panelowym, o których mowa w § 2.

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu wypłacanie stypendium zostaje wstrzymane.

 §4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają wewnętrzne przepisy SGGW.