191/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy

Warszawa: sprawa nr 191/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy
Numer ogłoszenia: 389798 – 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawa nr 191/WTD/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, prototypowego zestawu do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy (składającego się z zadań 1-14) o parametrach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ zadanie nr 3 – (Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim (ISD)-obszar nr 7 dla projektu finansowanego z: Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042_12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 Opis innych wymagań: Podane powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w Specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami. Wykonawca zapewni nieograniczoną konsultację techniczną – telefoniczną i e-mailową w okresie gwarancji oraz bezpłatne wsparcie telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej po zakończeniu okresu gwarancji. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia będą odrzucone. Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia. Sprzedający zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym przedmiotu zamówienia, w tym kosztów transportu do wybranego przez serwis miejsca naprawy. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt e-mailowy serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu) do 5 dni liczony od czasu powiadomienia serwisu. Czas usunięcia awarii do 14 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu, a gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1. CPV 33000000-0 Wytwornica lodu Krótki opis części zamówienia: Wytwornica do produkcji lodu w postaci granulatu/płatków o temperaturze około 0 st.C. Własny pojemnik do przechowywania lodu w postaci granulatu na 20 – 30 kg Wydajność: od 60 do 80 kg na dobę Skraplacz schładzany powietrzem Szerokość nie więcej niż 0,6 m Głębokość nie więcej niż 0,7 m Wysokość nie więcej niż 1 m (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2. CPV 39711130-9 Lodówka (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Minimalne wymiary zewnętrzne: wysokość: 2 m, szerokość: 59 cm, głębokość: 60 cm Pojemność użytkowa chłodziarki minimum 280 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki minimum 90 litrów Położenie zamrażarki: w dolnej części lodówki (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3. CPV 33000000-0 Inkubator Krótki opis części zamówienia: inkubator do hodowli komórek, posiadający komorę robocza, zakres regulacji temperatury, zakres regulacji CO2, system sterylizacji gorącym powietrzem 90C, system sterylizacji lampą UV, czujnik CO2, półki, kontrola O2,system monitorowania i automatycznego przełączania butli z gazem wraz z butlą CO2 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4. CPV 391141500-7 Komora laminarna Krótki opis części zamówienia: Komora laminarna przeznaczona do hodowli komórek z szybą frontową, elektrycznie przesuwana (pionowo), z możliwością zatrzymywania w żądanej pozycji. Filtry uszczelniające się automatycznie w podciśnieniu, 1 główny + 1 wylotowy (skuteczność filtracji 99,999% dla cząsteczek o f0,1-0,2 mm) oraz komplet filtrów zapasowych. Oświetlenie wnętrza świetlówką ok. 1000 lux, ze świetlówką zapasową. Funkcje wyświetlane na wyświetlaczu LCD: prędkość przepływu powietrza, łączny czas pracy filtrów, ocena stanu filtrów.Lampa UV ze świetlówką zapasową do sterylizacji wnętrza komory. Podstawa do pracy siedzącej. Gniazda elektryczne w wykonaniu bryzgoszczelnym. Komora powinna zawierać: zawory przyłączania mediów, przyłącze do zewnętrznej instalacji wyciągowej, palnik gazowy, silniki (wentylatory) samoregulujące (automatycznie, niezależnie utrzymujące stałą prędkość przepływu powietrza, w miarę wzrostu oporu filtrów), zapewniając nawiew bez zawirowań. Wymagane wymiary komory: głębokość nie więcej niż 900 cm lub możliwość rozłożenia na mniejsze elementy, szerokość do 1700 cm. kw. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5. CPV 33194110-0 Pompa strzykawkowa (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Pompa strzykawkowa na 2 strzykawki każda o pojemności od 10ul do 60ml, maksymalne tempo przepływu 220 ml/min, minimalne tempo przepływu0,0001ul/h (0,060ul/min), dokładność < 1%, powtarzalność ± 0,2%, napięcie 220-240 V, częstotliwość 50/60 Hz, o opcjach przepływu: stałe tempo, pulsacyjny, stopniowy. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6. CPV 38400000-9 EMC Interface (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Impedancja wejściowa 10^13 ohm, monotoniczność 23 bity, zasilanie 110 VAC lub 220 VAC, zakres napięcia stałego +/-6.5 volts, interfejs powinien posiadać aplikacje pomiarową (program pomiarowy) oraz liniowość +/-0.002% of full scale, różnicowy zakres napięć wejściowych +/-5 volts, zakres tłumienia napięć wspólnych -100dB typical, zabezpieczenie wejściowe wytrzymujące do 40 V ciągłego przepięcia, wszelkie przewody łączące. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7. CPV 33231000-8 Waga analityczna Krótki opis części zamówienia: dokładność ważenia min. 0.1 mg ,przedział ważenia-dwuzakresowy 41g/120g, minimalna odważka 0.1 mg, dokładność ważenie dla minimalnej odważki ± 20%, automatyczna adjustacja wewnętrzna, szalka podwieszana o konstrukcji kratki-grilla, akcesoria dodatkowe: koszyk na szalkę do próbówek, nakładka szalki pełnej, zabezpieczenia przed przeciążeniem. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8. CPV 38433200-1 System oczyszczania wody Krótki opis części zamówienia: Oczyszczana woda będzie przeznaczona do hodowli komórkowych i chemii analitycznej, wymagana wydajność min. 10l dziennie, wymagane oczyszczanie wstępne -filtr do oczyszczania wstępnego, czystość produkowanej wody: oporność 18.2 MOhma, TOC poniżej 5 ppb oraz wewnętrzny system monitorowania czystości wody, zapasowy komplet elementów eksploatacyjnych ,zapasowy filtr wstępny, końcowy, wkład, automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych oraz parametrów wody na wyświetlaczu. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9. CPV 38500000-0 Wytrząsarka z platformą Krótki opis części zamówienia: Wytrząsarka z cyfrowym kontrolerem prędkości, zakres prędkości : 50-450 rpm, średnica ruchu : 10mm, czasomierz : od 1 min do 96h, maksymalne obciążenie : 3 kg, wymiary: 220 x 205 x 90 mm oraz platforma uniwersalna owymiarach: 270 x 190 mm kompatybilna z wytrząsarką. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10. CPV 33262000-4 Komputery pomiarowe (2 szt) Krótki opis części zamówienia: komputery będą wykorzystywane do kontrolowania, sterowania i nadzorowania prowadzonych procesów i doświadczeń oraz do aplikacji, obliczeniowych i graficznych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie11. CPV38424000-3 Zestaw pomiarowy do pomiarów w czasie rzeczywistym, parametrów ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Zestaw umożliwiajacy pomiar w 14 kanałach sygnałów napięciowych, prądowych i temperatury oraz sterowania parametrami ogniwa. Zestaw umożliwiający prowadzenie długotrwałych pomiarów (do kilku miesięcy) i bieżące obrazowanie wyników pomiarów w postaci graficznej i ich magazynowanie na trwałym nośniku danych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12 CPV 33140000-3 Zestaw elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Pręty grafitowe, Ø 10 x 300 mm, 20 sztuk wykonane z grafitu o właściwościach zgodnych z grafitem ISEM-2 produkcji japońskiej firmy TOYO TANSO. Anoda tytanowa, platynowana 100 X 30mm, 2 sztuki. Anoda z siatki tytanowej pokrytej platyną . (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13 CPV 38424000-3 Zestaw separatorów do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Nafion 115, Arkusz 30x30cm, 2sztuki, membrana DuPont Nafion 115 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ) Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 14 CPV 42122500-5 Pompy dozujące z akcesoriami Krótki opis części zamówienia: Pompa dozująca 12v DC 11 ml/min z zasilaczem i regulatorem obrotów; pompa dozująca ze sterowaniem mikroprocesorowym, dozowanie: od 24 dawek na dobę do 1 dawki na 9 dni, od 1ml do 99ml w jednej dawce. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 39.71.11.30-9, 39.11.41.50-7, 33.19.41.10-0, 38.40.00.00-9, 33.23.10.00-8, 38.43.32.00-1, 38.50.00.00-0, 33.26.20.00-4, 38.42.40.00-3, 33.14.00.00-3, 42.12.25.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ,10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia dokumentu dotyczącego grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 14 pkt 5 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2658
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SGGW w Warszawie , Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34 , pok. 0/56 02-776 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki ul. Nowoursynowska 159, bud. nr 34, pok. 0/56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UDA-POKL-04.03.00-00-042_12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. CPV 33000000-0 Wytwornica lodu Krótki opis części zamówienia: Wytwornica do produkcji lodu w postaci granulatu/płatków o temperaturze około 0 st.C. Własny pojemnik do przechowywania lodu w postaci granulatu na 20 – 30 kg Wydajność: od 60 do 80 kg na dobę Skraplacz schładzany powietrzem Szerokość nie więcej niż 0,6 m Głębokość nie więcej niż 0,7 m Wysokość nie więcej niż 1 m (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2. CPV 39711130-9 Lodówka (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Minimalne wymiary zewnętrzne: wysokość: 2 m, szerokość: 59 cm, głębokość: 60 cm Pojemność użytkowa chłodziarki minimum 280 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki minimum 90 litrów Położenie zamrażarki: w dolnej części lodówki (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.11.30-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3. CPV 33000000-0 Inkubator Krótki opis części zamówienia: inkubator do hodowli komórek, posiadający komorę robocza, zakres regulacji temperatury, zakres regulacji CO2, system sterylizacji gorącym powietrzem 90C, system sterylizacji lampą UV, czujnik CO2, półki, kontrola O2,system monitorowania i automatycznego przełączania butli z gazem wraz z butlą CO2 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4. CPV 391141500-7 Komora laminarna Krótki opis części zamówienia: Komora laminarna przeznaczona do hodowli komórek z szybą frontową, elektrycznie przesuwana (pionowo), z możliwością zatrzymywania w żądanej pozycji. Filtry uszczelniające się automatycznie w podciśnieniu, 1 główny + 1 wylotowy (skuteczność filtracji 99,999% dla cząsteczek o f0,1-0,2 mm) oraz komplet filtrów zapasowych. Oświetlenie wnętrza świetlówką ok. 1000 lux, ze świetlówką zapasową. Funkcje wyświetlane na wyświetlaczu LCD: prędkość przepływu powietrza, łączny czas pracy filtrów, ocena stanu filtrów.Lampa UV ze świetlówką zapasową do sterylizacji wnętrza komory. Podstawa do pracy siedzącej. Gniazda elektryczne w wykonaniu bryzgoszczelnym. Komora powinna zawierać: zawory przyłączania mediów, przyłącze do zewnętrznej instalacji wyciągowej, palnik gazowy, silniki (wentylatory) samoregulujące (automatycznie, niezależnie utrzymujące stałą prędkość przepływu powietrza, w miarę wzrostu oporu filtrów), zapewniając nawiew bez zawirowań. Wymagane wymiary komory: głębokość nie więcej niż 900 cm lub możliwość rozłożenia na mniejsze elementy, szerokość do 1700 cm. kw. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.41.50-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5. CPV 33194110-0 Pompa strzykawkowa (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Pompa strzykawkowa na 2 strzykawki każda o pojemności od 10ul do 60ml, maksymalne tempo przepływu 220 ml/min, minimalne tempo przepływu0,0001ul/h (0,060ul/min), dokładność < 1%, powtarzalność ± 0,2%, napięcie 220-240 V, częstotliwość 50/60 Hz, o opcjach przepływu: stałe tempo, pulsacyjny, stopniowy. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.10-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 6. CPV 38400000-9 EMC Interface (2 szt) Krótki opis części zamówienia: Impedancja wejściowa 10^13 ohm, monotoniczność 23 bity, zasilanie 110 VAC lub 220 VAC, zakres napięcia stałego +/-6.5 volts, interfejs powinien posiadać aplikacje pomiarową (program pomiarowy) oraz liniowość +/-0.002% of full scale, różnicowy zakres napięć wejściowych +/-5 volts, zakres tłumienia napięć wspólnych -100dB typical, zabezpieczenie wejściowe wytrzymujące do 40 V ciągłego przepięcia, wszelkie przewody łączące. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 7. CPV 33231000-8 Waga analityczna Krótki opis części zamówienia: dokładność ważenia min. 0.1 mg ,przedział ważenia-dwuzakresowy 41g/120g, minimalna odważka 0.1 mg, dokładność ważenie dla minimalnej odważki ± 20%, automatyczna adjustacja wewnętrzna, szalka podwieszana o konstrukcji kratki-grilla, akcesoria dodatkowe: koszyk na szalkę do próbówek, nakładka szalki pełnej, zabezpieczenia przed przeciążeniem..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.23.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 8. CPV 38433200-1 System oczyszczania wody Krótki opis części zamówienia: Oczyszczana woda będzie przeznaczona do hodowli komórkowych i chemii analitycznej, wymagana wydajność min. 10l dziennie, wymagane oczyszczanie wstępne -filtr do oczyszczania wstępnego, czystość produkowanej wody: oporność 18.2 MOhma, TOC poniżej 5 ppb oraz wewnętrzny system monitorowania czystości wody, zapasowy komplet elementów eksploatacyjnych ,zapasowy filtr wstępny, końcowy, wkład, automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych oraz parametrów wody na wyświetlaczu. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 9. CPV 38500000-0 Wytrząsarka z platformą Krótki opis części zamówienia: Wytrząsarka z cyfrowym kontrolerem prędkości, zakres prędkości : 50-450 rpm, średnica ruchu : 10mm, czasomierz : od 1 min do 96h, maksymalne obciążenie : 3 kg, wymiary: 220 x 205 x 90 mm oraz platforma uniwersalna owymiarach: 270 x 190 mm kompatybilna z wytrząsarką. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 10. CPV 33262000-4 Komputery pomiarowe (2 szt) Krótki opis części zamówienia: komputery będą wykorzystywane do kontrolowania, sterowania i nadzorowania prowadzonych procesów i doświadczeń oraz do aplikacji, obliczeniowych i graficznych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.26.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie11. CPV38424000-3 Zestaw pomiarowy do pomiarów w czasie rzeczywistym, parametrów ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Zestaw umożliwiajacy pomiar w 14 kanałach sygnałów napięciowych, prądowych i temperatury oraz sterowania parametrami ogniwa. Zestaw umożliwiający prowadzenie długotrwałych pomiarów (do kilku miesięcy) i bieżące obrazowanie wyników pomiarów w postaci graficznej i ich magazynowanie na trwałym nośniku danych. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 12 CPV 33140000-3 Zestaw elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Pręty grafitowe, Ø 10 x 300 mm, 20 sztuk wykonane z grafitu o właściwościach zgodnych z grafitem ISEM-2 produkcji japońskiej firmy TOYO TANSO. Anoda tytanowa, platynowana 100 X 30mm, 2 sztuki. Anoda z siatki tytanowej pokrytej platyną . (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 13 CPV 38424000-3 Zestaw separatorów do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Krótki opis części zamówienia: Nafion 115, Arkusz 30x30cm, 2sztuki, membrana DuPont Nafion 115 (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 14 CPV 42122500-5 Pompy dozujące z akcesoriami Krótki opis części zamówienia: Pompa dozująca 12v DC 11 ml/min z zasilaczem i regulatorem obrotów; pompa dozująca ze sterowaniem mikroprocesorowym, dozowanie: od 24 dawek na dobę do 1 dawki na 9 dni, od 1ml do 99ml w jednej dawce. (opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5 do SIWZ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.25.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.