60/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu komputerowego

Warszawa: spr. nr 60/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu komputerowego Koordynatora ds. programowych oraz Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy – Dostawa Komputerów Pomiarowych (2szt.)
Numer ogłoszenia: 62165 – 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: spr. nr 60/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu komputerowego Koordynatora ds. programowych oraz Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy – Dostawa Komputerów Pomiarowych (2szt.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 30200000-1 Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do użytku biurowego. Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego oraz 2 szt. komputerów pomiarowych. Zadanie 1 – Zestaw komputerowy Koordynatora ds. programowych – szt. 1 (poz. 51 w Harmonogramie Projektu) , CPV – 30200000-1 Zadanie 2 – Komputery Pomiarowe (2szt.) (Pozycja 46 w Harmonogramie Projektu – Część 10) -CPV – 30200000-1 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Zadanie 1 – Zestaw komputerowy Koordynatora ds. programowych – szt. 1 (poz. 51 w Harmonogramie Projektu) , CPV – 30200000-1 1) Procesor – Procesor typu: Intel® Core i5, Częstotliwość taktowania procesora: nie mniejsza niż 2,8 GHz Pojemność pamięci cache: nie mniej niż 4 MB 2) Płyta główna o podwyższonej żywotności wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową i dźwiękową Sloty: PCI-E 1x – min. 2, PCI-E 16x – min.1 3) Porty – DVI (wyjście na monitor), RJ-45 (sieć), USB 2.0 i 3.0 – Minimum 6 gniazd plus 4 wyprowadzone na przedni panel obudowy 4) Pamięć RAM – Pojemność: min. 8 GB o parametrach nie gorszych niż 1600 MHz 5) Dysk Twardy – Dysk twardy: min. pojemność 500GB, 7200 obr./min 3 Gb/s, SATA 6) Karta graficzna – Min. zintegrowana karta graficzna, zdolna do wyświetlania obrazu w trybie 2D o rozdzielczości nie mniejszej niż full HD, Wyjścia: min. DVI 7) Karta sieciowa – Zintegrowana typu 10/100/1000 Mbit/s, 8) Klawiatura USB 9) Mysz optyczna USB (2 klawisze, rolka) 10) Nagrywarka min. DVD+/-RW, interface SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania CD i DVD oraz nośnik 11) Obudowa typu miniwieża, w jednolitym kolorze (preferowany czarny), posiadająca, co najmniej 4 porty USB 2.0, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu 12) Licencja oraz nośnik do systemu Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish 13) Pełen pakiet Microsoft Office Standard 2010 zawierający min. Word, Excel, PowerPoint na zasadach licencji edukacyjnej – licencja dożywotnia 14) Czytnik kart pamięci zainstalowany w kieszeni 3,5cale, Listwa antyprzepięciowa: sygnalizacja napięcia, wyłącznik, liczba gniazd min. 4, długość kabla min. 3 m, Do zestawu powinna zostać dołączona dokumentacja dotycząca: procesora, płyty głównej (plus nośnik ze sterownikami), pamięci, karty graficznej, monitora, pen-drive minimum 8 GB z prędkością zapisu minimum 30 MB/s, 15) Gwarancja – Na cały zestaw min. 2 lata 16) Panoramiczny LCD z technologią podświetlania LED, o przekątnej min. 21cale, rozdzielczość nie mniejsza niż full HD, preferowany kolor czarny, wyposażony co najmniej w złącze: DVI, połączony z jednostką centralną kablem DVI. Wbudowane głośniki, oraz złącze USB. Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna Gwarancja min. 2 lata 17) Drukarka – Technologia druku: laserowa ,Format druku: A4. Pamięć: min. 2 MB, Rozdzielczość w czerni: min. 600 x 600 dpi ,Gwarancja: min. 12 miesięcy Zadanie 2 – Komputery Pomiarowe (2szt.) (Pozycja 46 w Harmonogramie Projektu – Część 10) -CPV – 30200000-1 1) Procesor – Procesor typu: Intel® Core i3 , Częstotliwość taktowania procesora: nie mniejsza niż 2 GHz 2) Płyta główna – Płyta główna o podwyższonej żywotności wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową i dźwiękową 3) Porty – RJ-45 (sieć) USB 2.0 i 3.0 – Minimum 2 gniazda 4) Pamięć RAM – Pojemność: min. 4 GB 5) Dysk twardy: min. pojemność 500GB, 7200 obr./min 3 Gb/s, SATA 6) Karta graficzna – Min. zintegrowana karta graficzna, zdolna do wyświetlania obrazu w trybie 2D o rozdzielczości nie mniejszej niż full HD Wyjścia: min. DVI 7) Karta sieciowa – Zintegrowana typu 10/100/1000 Mbit/s, 8) Klawiatura – wewnętrzna 9) Mysz optyczna USB (2 klawisze, rolka) 10) Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzna lub zewnętrzna 11) System operacyjny – Licencja oraz nośnik do systemu Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish 12) Oprogramowanie – Pełen pakiet Microsoft Office Standard 2010 zawierający min. Word, Excel, PowerPoint na zasadach licencji edukacyjnej – licencja dożywotnia 13) Inne – Listwa antyprzepięciowa: sygnalizacja napięcia, wyłącznik, liczba gniazd min. 4, długość kabla min. 3 m. Do zestawu powinna zostać dołączona dokumentacja dotycząca: procesora, płyty głównej (plus nośnik ze sterownikami), pamięci, karty graficznej, pen-drive minimum 8 GB z prędkością zapisu minimum 30 MB/s, 14) Gwarancja – na cały zestaw min. 2 lata 15) Monitor – Wewnętrzny wyświetlacz, min. 15 cali 16) Karta dźwiękowa – Zintegrowana, wbudowany głośnik i mikrofon 17) Czytnik kart pamięci – Czytnik kart Pamięci 5 w 1: SD, MMC, MS, MS-Pro, XD 18) Drukarka – Technologia druku: laserowa, Format druku: A4, Pamięć: min. 2 MB, Rozdzielczość w czerni: min. 600 x 600 dpi , Gwarancja: min. 12 miesięcy Komputery w formie komputerów przenośnych (laptopów)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w punkcie 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §14 pkt 5 wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2883
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SGGW w Warszawie , Wydział Technologii Drewna, KF ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34 , pok. 0/56 02-776 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna, KF ul. Nowoursynowska 159, bud. nr 34, pok. 0/56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawu komputerowego Koordynatora ds. programowych oraz Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy – Dostawa Komputerów Pomiarowych (2szt.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 – Zestaw komputerowy Koordynatora ds. programowych – szt. 1 (poz. 51 w Harmonogramie Projektu) , CPV – 30200000-1 1) Procesor – Procesor typu: Intel® Core i5, Częstotliwość taktowania procesora: nie mniejsza niż 2,8 GHz Pojemność pamięci cache: nie mniej niż 4 MB 2) Płyta główna o podwyższonej żywotności wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową i dźwiękową Sloty: PCI-E 1x – min. 2, PCI-E 16x – min.1 3) Porty – DVI (wyjście na monitor), RJ-45 (sieć), USB 2.0 i 3.0 – Minimum 6 gniazd plus 4 wyprowadzone na przedni panel obudowy 4) Pamięć RAM – Pojemność: min. 8 GB o parametrach nie gorszych niż 1600 MHz 5) Dysk Twardy – Dysk twardy: min. pojemność 500GB, 7200 obr./min 3 Gb/s, SATA 6) Karta graficzna – Min. zintegrowana karta graficzna, zdolna do wyświetlania obrazu w trybie 2D o rozdzielczości nie mniejszej niż full HD, Wyjścia: min. DVI 7) Karta sieciowa – Zintegrowana typu 10/100/1000 Mbit/s, 8) Klawiatura USB 9) Mysz optyczna USB (2 klawisze, rolka) 10) Nagrywarka min. DVD+/-RW, interface SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania CD i DVD oraz nośnik 11) Obudowa typu miniwieża, w jednolitym kolorze (preferowany czarny), posiadająca, co najmniej 4 porty USB 2.0, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu 12) Licencja oraz nośnik do systemu Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish 13) Pełen pakiet Microsoft Office Standard 2010 zawierający min. Word, Excel, PowerPoint na zasadach licencji edukacyjnej – licencja dożywotnia 14) Czytnik kart pamięci zainstalowany w kieszeni 3,5cale, Listwa antyprzepięciowa: sygnalizacja napięcia, wyłącznik, liczba gniazd min. 4, długość kabla min. 3 m, Do zestawu powinna zostać dołączona dokumentacja dotycząca: procesora, płyty głównej (plus nośnik ze sterownikami), pamięci, karty graficznej, monitora, pen-drive minimum 8 GB z prędkością zapisu minimum 30 MB/s, 15) Gwarancja – Na cały zestaw min. 2 lata 16) Panoramiczny LCD z technologią podświetlania LED, o przekątnej min. 21cale, rozdzielczość nie mniejsza niż full HD, preferowany kolor czarny, wyposażony co najmniej w złącze: DVI, połączony z jednostką centralną kablem DVI. Wbudowane głośniki, oraz złącze USB. Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna Gwarancja min. 2 lata 17) Drukarka – Technologia druku: laserowa ,Format druku: A4. Pamięć: min. 2 MB, Rozdzielczość w czerni: min. 600 x 600 dpi ,Gwarancja: min. 12 miesięcy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawu komputerowego Koordynatora ds. programowych oraz Prototypowy zestaw do badania produkcji energii elektrycznej z fermentacji biomasy – Dostawa Komputerów Pomiarowych (2szt.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 – Komputery Pomiarowe (2szt.) (Pozycja 46 w Harmonogramie Projektu – Część 10) -CPV – 30200000-1 1) Procesor – Procesor typu: Intel® Core i3 , Częstotliwość taktowania procesora: nie mniejsza niż 2 GHz 2) Płyta główna – Płyta główna o podwyższonej żywotności wyposażona w zintegrowaną kartę sieciową i dźwiękową 3) Porty – RJ-45 (sieć) USB 2.0 i 3.0 – Minimum 2 gniazda 4) Pamięć RAM – Pojemność: min. 4 GB 5) Dysk twardy: min. pojemność 500GB, 7200 obr./min 3 Gb/s, SATA 6) Karta graficzna – Min. zintegrowana karta graficzna, zdolna do wyświetlania obrazu w trybie 2D o rozdzielczości nie mniejszej niż full HD Wyjścia: min. DVI 7) Karta sieciowa – Zintegrowana typu 10/100/1000 Mbit/s, 8) Klawiatura – wewnętrzna 9) Mysz optyczna USB (2 klawisze, rolka) 10) Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzna lub zewnętrzna 11) System operacyjny – Licencja oraz nośnik do systemu Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish 12) Oprogramowanie – Pełen pakiet Microsoft Office Standard 2010 zawierający min. Word, Excel, PowerPoint na zasadach licencji edukacyjnej – licencja dożywotnia 13) Inne – Listwa antyprzepięciowa: sygnalizacja napięcia, wyłącznik, liczba gniazd min. 4, długość kabla min. 3 m. Do zestawu powinna zostać dołączona dokumentacja dotycząca: procesora, płyty głównej (plus nośnik ze sterownikami), pamięci, karty graficznej, pen-drive minimum 8 GB z prędkością zapisu minimum 30 MB/s, 14) Gwarancja – na cały zestaw min. 2 lata 15) Monitor – Wewnętrzny wyświetlacz, min. 15 cali 16) Karta dźwiękowa – Zintegrowana, wbudowany głośnik i mikrofon 17) Czytnik kart pamięci – Czytnik kart Pamięci 5 w 1: SD, MMC, MS, MS-Pro, XD 18) Drukarka – Technologia druku: laserowa, Format druku: A4, Pamięć: min. 2 MB, Rozdzielczość w czerni: min. 600 x 600 dpi , Gwarancja: min. 12 miesięcy Komputery w formie komputerów przenośnych (laptopów)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.