Zadania projektu

Cel główny projektu

Podniesienie jakości kształcenia studentów, doktorantów oraz młodej kadry naukowej SGGW w zakresie interdyscyplinarnych prac badawczych pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i tworzenia innowacyjnych technologii na potrzeby GOW do 31.12.2015 roku.

Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku kierunków Technologie Energii Odnawialnych (TEO) i Inżynierii Produkcji (IP)

Modyfikacja programów kształcenia na kierunkach studiów I stopnia TEO, Biotechnologii (BT) i Technologii Drewna (TD) SGGW

Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim (ISD)

Program stypendialny i stażowy dla postdoków

Wsparcie Biura Karier

Ewaluacja zewnętrzna