II edycja

 Warszawa, 05.06. 2014 r.

 NOTATKA

W II edycji konkursu, którego przedmiotem było wyłonienie uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW
w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00  Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Prof. dr hab. Piotr Beer – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – kierownik Projektu
 3. Dr hab. Magdalena Stobiecka – koordynator Zadania 4
 4. Dr. hab. Piotr Bednarczyk – członek
 5. Dr Magdalena Muchorowska – członek

wybrała 10 Stypendystów, w tym Pana dr Bartosza Szabałę, którego zatrudnienie było do dnia 30.11. 2015 r.

W związku z wiadomością, z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW
w Warszawie, że wydatek na stypendium dr Bartosza Szabały jest zagrożony niekwalifikowalnością, Komisja Konkursowa ostatecznie uznała, że Pan Dr Bartosz Szabała nie spełnia wymogów formalnych i nie może być beneficjentem programu stypendialnego
i stażowego Zadania 4 projektu, z powodu braku zatrudnienia do dnia 31.12. 2015 r.

—————————————-

Warszawa, dnia 08 maja 2014r.

Wydział Technologii Drewna SGGW
Katedra Fizyki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

08 maja 2014 r w Katedrze Fizyki, Wydziału Technologii Drewna odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, którego celem było wyłonienie spośród nadesłanych aplikacji uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, Zadanie 4 – Program stypendialny i stażowy, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Aplikację w Konkursie złożyło 11 osób.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Prof. dr hab. Piotr Beer – przewodniczący     ………………………………………
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – kierownik Projektu     ………………………………………
 3. Dr hab. Magdalena Stobiecka – koordynator Zadania 4  ………………………………………
 4. Dr. hab. Piotr Bednarczyk – członek         ……………………………………….
 5. Dr Magdalena Muchorowska – członek   ……………………………………….

po zapoznaniu się z dokumentacją kandydatów wybrała 10 Stypendystów.

Pan Dr Marek D. Koter nie spełnił wymogów formalnych Regulaminu konkursu.

Komisja Konkursowa zdecydowała, że Pan Dr Bartosz Szabała, mimo zatrudnienia do dnia 30.11.2015 r, również otrzyma stypendium naukowe i stażowe. Z listu Profesora Alfonsa Gierla wynikało, że Dr Bartosz Szabała jest zaproszony na 3-miesięczny staż podoktorski do Jego Laboratorium jesienią 2014 r co gwarantuje, że ukończy on stypendium i wyjazd podoktorski w trakcie trwania jego umowy o pracę czyli do dnia 30.11.2015 r.

Stypendystami II edycji konkursu zostali:

 1. Dr inż. Andrzej Antczak
 2. Dr inż. Michał Drożdżek
 3. Dr Teresa Kłosińska
 4. Dr Agnieszka Łukasiak
 5. Dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka
 6. Dr inż. Magdalena Pawełkowicz
 7. Dr inż. Ewa Siedlecka
 8. Dr Bartosz Szabała
 9. Dr Weronika Wituszyńska
 10. Dr inż. Tomasz Zielenkiewicz

—————————————————–

dokumenty do pobrania

Umowa
Umowa Zalacznik 4_ Oswiadczenie o innych stypendiach
Umowa Zalacznik 3_ dane osobowe
Umowa Zalacznik 2_ kwestionariusz do PEFS
Umowa Zalacznik 1 _Wniosek o przyznanie stypendium
Umowa Opinia
Regulamin
Kwiecien KONKURS na postdoka
Komisja Konkursowa

KONKURS na post-doka

Dziekan WTD SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie
uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora
 • są pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • w trakcie trwania 12-miesięcznego stypendium naukowego i podoktorskiego zagranicznego stażu naukowego nie będą pobierać innego stypendium naukowego lub wyjazdowego
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych
 • podejmowana tematyka daje szansę wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego

 

Post-dokowie będą pobierać w ramach Zadania nr 4 – „Program stypendialny i stażowy dla post-doków stypendium naukowe przez okres 12 miesięcy, od momentu podpisania umowy, w wysokości
5000 zł/miesiąc.

Do obowiązków post-doka należy:

 • wyjazd na 3-miesięczny staż podoktorski w okresie trwania stypendium naukowego do ośrodka akademickiego lub naukowo-badawczego w krajach UE, Azji lub USA w tematyce bioenergetyki i zielonej energii
 • przygotowanie raportu z przebiegu realizacji stażu podoktorskiego i prezentacja wyników badań wraz z opiekunem stażu podczas spotkania panelowego
 • udział w spotkaniu panelowym podsumowującym wyjazdy podoktorskie i nabyte  podczas nich doświadczenie naukowe
 • składania comiesięcznych raportów z postępów w pracy naukowej (nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca) do Koordynatora Merytorycznego Zadnia nr 4

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: magdalena_stobiecka@sggw.pl (oryginały należy donieść po rozstrzygnięciu Konkursu):

- podanie

- załączniki 1,2,3,4 do „Umowy na stypendium naukowe dla postdoków”

- list motywacyjny z propozycją opiekuna, tematyką badań oraz miejsc/miejsca odbycia naukowego zagranicznego bezpłatnego stażu podoktorskiego, informacje o kadrze, unikatowym wyposażeniu
i działalności naukowo-dydaktycznej, w zakresie której zainteresowany jest kandydat

- życiorys naukowy

- odpis dyplomu doktorskiego lub egzemplarz do akt dyplomu doktorskiego

- wykaz publikacji naukowych

- zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 31.12.2015

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 5 maja 2014 r, godz. 17.00. Regulamin oraz Umowa na stypendium naukowe dla postdoków znajduje się na stronie internetowej europa2020.sggw.pl. Stypendyści zostaną wybrani spośród kandydatów przez Komisję  Konkursową dnia: 8 maja 2014 r, godz. 12.15.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)