335/WDT/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek

Warszawa: spr. nr 335/WDT/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek – poz. 45 w Harmonogramie Projektu – III termin
Numer ogłoszenia: 517430 – 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: spr. nr 335/WDT/SGGW/2013 Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek – poz. 45 w Harmonogramie Projektu – III termin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 38432000-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa /Prototypowego zestawu do badania funkcji życiowych komórek/ (poz. 45), zadanie nr 3 – /Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim (ISD)-obszar nr 7 dla projektu finansowanego z: Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 1. Zestaw stanowić będzie: Zestaw do pomiaru szybkości oddychania oraz fluorescencji (elektroda tlenowa) – Zadanie 1, manipulator – Zadanie 2, Zestaw mocowań – ZADANIE 3, o parametrach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) 2. Opis innych wymagań: Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w Specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami. Wykonawca zapewni nieograniczoną konsultację techniczną – telefoniczną i e-mailową w okresie gwarancji oraz bezpłatne wsparcie telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej po zakończeniu okresu gwarancji. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia będą odrzucone. Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia. 1. Sprzedający zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. 2. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym przedmiotu zamówienia, w tym kosztów transportu do wybranego przez serwis miejsca naprawy. 3. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt e-mailowy serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu) do 5 dni liczony od czasu powiadomienia serwisu. Czas usunięcia awarii do 14 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu, a gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju. 4. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK X ZADANIE 1 – Zestaw do pomiaru szybkości oddychania oraz fluorescencji CPV: 38432000-2 Wymagane Parametry Techniczne : – Ilość komór do pomiaru szybkości oddychania – Min. 2, każda termostatowana w zakresie temperatur od min. 3 do min. 45 C – Kanały pomiarowe – Urządzenie powinno być wyposażone w kanały pomiarowe dla elektrod jonoselektywnych, optyczne lub NO – Rodzaj kanałów pomiarowych – Amperometryczne – Mieszanie roztworów – Każda komora powinna mieć możliwość elektromagnetycznego sterowania mieszadełkami – Fluorescencja – Urządzenie powinno być wyposażone w moduł umożliwiający pomiar fluorescencji – Dodatkowe funkcje – Urządzenie powinno obsługiwać dodatkowe moduły do pomiaru NO, pH oraz TPP – Zestaw regeneracyjny – Do urządzenia powinien być załączony zestaw regeneracyjny tj., uszczelki, membrany do regeneracji elektrod – Wyposażenie dodatkowe – Pipety laboratoryjne – 1 pipeta 0,5-10mikroL,1 pipeta 10-100mikroL,2 pipety 100-1000mikroL,1 pipeta 2-20mikroL,1 pipeta 20-200mikroL, Strzykawki typu Hamilton – Strzykawka 2.0mikroL,Strzykawka 5.0mikroL, Strzykawka 10mikroL, Strzykawka 25mikroL – Oprogramowanie – Do urządzenia powinno być dołączone oprogramowaniem sterującym – Komputer – Zestaw powinien zawierać komputer z systemem operacyjnym umożliwiający sterowanie urządzeniem – Szkolenie – Możliwość uczestnictwa w szkoleniu w zakresie użytkowania urządzenia do pomiaru szybkości oddychania – Gwarancja – Min. 24 miesiące – Zastaw pomiarowy będzie wykorzystywany do pomiaru szybkości oddychania oraz fluorescencji. ZADANIE 2 – Manipulator CPV: 38432000-2 – Zmiana położenia w trzech kierunkach x, y, z – Zmiana położenia powinna być regulowana w sposób manualny oraz elektroniczny przy użyciu silników krokowych sterowanych przez joystick – Regulacja pochylenia osi z – Kierunek osi z powinien być regulowany w zakresie od 0° do 90° – Połączenie manipulatora z modułem sterowania – joystick – Mikromanipulatory powinny być sterowane modułem bez sztywnego mocowania, na przykład przy pomocy luźnego kabla – Zmiana położenia – Nie większa niż 0,5 mikrona – Zasilanie joysticka – Prąd stały – Mocowanie manipulatora – Mocowanie mikromanipulatora powinno umożliwiać wykorzystanie ½ calowych prętów systemu wierzy patch-clamp – Gwarancja – Min. 2 lata – Manipulator będzie wykorzystywany do zmiany położenia systemu perfuzji. Zadanie 3 – Zestaw Mocowań CPV: 38432000-2 – Podstawa mocowania – Wykonana ze stali o wymiarach minimalnych 600 mm x 450 mm x 5 mm nieprzekraczających 700mm x 550 mm x 10 mm z możliwością mocowania filarów – Filary- Dwa filary o wysokości minimum 700 mm ale nie wyższe niż 800 mm – Usztywnienie filarów – Pozwalające na połączenie filarów w celu usztywnienia konstrukcji – Uchwyty – Dwa uchwyty pasujące wymiarami do filarów pozwalające na montaż elementów za pomocą ½ calowych połączeń – Dodatkowe wyposażenie – Uchwyt o wymiarach nie większych niż 35 mm x 100 mm -Gwarancja – Min. 2 lata – Zestaw mocowań będzie wykorzystywany do usztywnienia precyzyjnych manipulatorów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231)
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia /nie spełnia, podpisany zał. nr 2 do SIWZ, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia dokumentu dotyczącego grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 14 pkt 5 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2766
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Wydział Technologii Drewna, KF ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 34 , pok. 0/56 02-776 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 34, pokój 0/56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek – poz. 45 w Harmonogramie Projektu – III termin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1 – Zestaw do pomiaru szybkości oddychania oraz fluorescencji CPV: 38432000-2 Wymagane Parametry Techniczne : – Ilość komór do pomiaru szybkości oddychania – Min. 2, każda termostatowana w zakresie temperatur od min. 3 do min. 45 C – Kanały pomiarowe – Urządzenie powinno być wyposażone w kanały pomiarowe dla elektrod jonoselektywnych, optyczne lub NO – Rodzaj kanałów pomiarowych – Amperometryczne – Mieszanie roztworów – Każda komora powinna mieć możliwość elektromagnetycznego sterowania mieszadełkami – Fluorescencja – Urządzenie powinno być wyposażone w moduł umożliwiający pomiar fluorescencji – Dodatkowe funkcje – Urządzenie powinno obsługiwać dodatkowe moduły do pomiaru NO, pH oraz TPP – Zestaw regeneracyjny – Do urządzenia powinien być załączony zestaw regeneracyjny tj., uszczelki, membrany do regeneracji elektrod – Wyposażenie dodatkowe – Pipety laboratoryjne – 1 pipeta 0,5-10mikroL,1 pipeta 10-100mikroL,2 pipety 100-1000mikroL,1 pipeta 2-20mikroL,1 pipeta 20-200mikroL, Strzykawki typu Hamilton – Strzykawka 2.0mikroL,Strzykawka 5.0mikroL, Strzykawka 10mikroL, Strzykawka 25µL – Oprogramowanie – Do urządzenia powinno być dołączone oprogramowaniem sterującym – Komputer – Zestaw powinien zawierać komputer z systemem operacyjnym umożliwiający sterowanie urządzeniem – Szkolenie – Możliwość uczestnictwa w szkoleniu w zakresie użytkowania urządzenia do pomiaru szybkości oddychania – Gwarancja – Min. 24 miesiące – Zastaw pomiarowy będzie wykorzystywany do pomiaru szybkości oddychania oraz fluorescencji..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek – poz. 45 w Harmonogramie Projektu – III termin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 2 – Manipulator CPV: 38432000-2 – Zmiana położenia w trzech kierunkach x, y, z – Zmiana położenia powinna być regulowana w sposób manualny oraz elektroniczny przy użyciu silników krokowych sterowanych przez joystick – Regulacja pochylenia osi z – Kierunek osi z powinien być regulowany w zakresie od 0° do 90° – Połączenie manipulatora z modułem sterowania – joystick – Mikromanipulatory powinny być sterowane modułem bez sztywnego mocowania, na przykład przy pomocy luźnego kabla – Zmiana położenia – Nie większa niż 0,5 mikrona – Zasilanie joysticka – Prąd stały – Mocowanie manipulatora – Mocowanie mikromanipulatora powinno umożliwiać wykorzystanie ½ calowych prętów systemu wierzy patch-clamp – Gwarancja – Min. 2 lata – Manipulator będzie wykorzystywany do zmiany położenia systemu perfuzji..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prototypowy zestaw do badania funkcji życiowych komórek – poz. 45 w Harmonogramie Projektu – III termin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 – Zestaw Mocowań CPV: 38432000-2 – Podstawa mocowania – Wykonana ze stali o wymiarach minimalnych 600 mm x 450 mm x 5 mm nieprzekraczających 700mm x 550 mm x 10 mm z możliwością mocowania filarów – Filary- Dwa filary o wysokości minimum 700 mm ale nie wyższe niż 800 mm – Usztywnienie filarów – Pozwalające na połączenie filarów w celu usztywnienia konstrukcji – Uchwyty – Dwa uchwyty pasujące wymiarami do filarów pozwalające na montaż elementów za pomocą ½ calowych połączeń – Dodatkowe wyposażenie – Uchwyt o wymiarach nie większych niż 35 mm x 100 mm -Gwarancja – Min. 2 lata – Zestaw mocowań będzie wykorzystywany do usztywnienia precyzyjnych manipulatorów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.