III edycja

Ze względu na okres egzaminacyjno-urlopowy, III Edycja Konkursu na Postdoka rozpoczęła się w czerwcu powołaniem Komisji Konkursowej. Następnie w sierpniu został ogłoszony Konkurs i podania można było składać do dnia 30 sierpnia. Posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór Stypendysty odbył się dnia 02 września.

—————————————————————–

Warszawa, dnia 02 września 2014 r.

Wydział Technologii Drewna SGGW
Katedra Fizyki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

02 września 2014 r w Katedrze Fizyki, Wydziału Technologii Drewna odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, którego celem było wyłonienie spośród nadesłanych aplikacji uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, Zadanie 4 – Program stypendialny i stażowy, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Jedna osoba w terminie złożyła aplikację i spełniła wymogi formalne zgodne z regulaminem konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Prof. dr hab. Piotr Beer – przewodniczący     ……………………………………………………..
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – kierownik Projektu     …………………………………………
 3. Dr hab. Magdalena Stobiecka – koordynator Zadania 4  ………………………………………….
 4. Dr. hab. Piotr Bednarczyk – członek         ………………………………………………………….
 5. Dr Magdalena Muchorowska – członek   ……………………………………………………………

po zapoznaniu się z dokumentacją, wybrała Pana Dr Bartosza Szabałę na Stypendystę w Projekcie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

III Edycja _Podanie o powołanie Komisji Konkursowej

III Edycja_Komisja Konkursowa

Umowa, Umowa Opinia, Regulamin
ogłoszenie, wniosek, kwestionariusz, dane osobowe, oświadczenie

KONKURS na post-doka – III edycja

Dziekan WTD SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie
uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora
 • są pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • w trakcie trwania 12-miesięcznego stypendium naukowego i podoktorskiego zagranicznego stażu naukowego nie będą pobierać innego stypendium naukowego lub wyjazdowego
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych
 • podejmowana tematyka daje szansę wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego

Post-dokowie będą pobierać w ramach Zadania nr 4 – „Program stypendialny i stażowy dla post-doków stypendium naukowe przez okres 12 miesięcy, od momentu podpisania umowy, w wysokości
5000 zł/miesiąc.

Do obowiązków post-doka należy:

 • wyjazd na 3-miesięczny staż podoktorski w okresie trwania stypendium naukowego do ośrodka akademickiego lub naukowo-badawczego w krajach UE, Azji lub USA w tematyce bioenergetyki i zielonej energii
 • przygotowanie raportu z przebiegu realizacji stażu podoktorskiego i prezentacja wyników badań wraz z opiekunem stażu podczas spotkania panelowego
 • udział w spotkaniu panelowym podsumowującym wyjazdy podoktorskie i nabyte  podczas nich doświadczenie naukowe
 • składania comiesięcznych raportów z postępów w pracy naukowej (nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca) do Koordynatora Merytorycznego Zadnia nr 4

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: magdalena_stobiecka@sggw.pl (oryginały należy donieść po rozstrzygnięciu Konkursu):

- podanie

- załączniki 1,2,3,4 do „Umowy na stypendium naukowe dla postdoków”

- list motywacyjny z propozycją opiekuna, tematyką badań oraz miejsc/miejsca odbycia naukowego zagranicznego bezpłatnego stażu podoktorskiego, informacje o kadrze, unikatowym wyposażeniu
i działalności naukowo-dydaktycznej, w zakresie której zainteresowany jest kandydat

- życiorys naukowy

- odpis dyplomu doktorskiego lub egzemplarz do akt dyplomu doktorskiego

- wykaz publikacji naukowych

- zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 31.12.2015

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 sierpnia 2014 r, godz. 11.00. Regulamin oraz Umowa na stypendium naukowe dla postdoków znajduje się na stronie internetowej europa2020.sggw.pl. Stypendyści zostaną wybrani spośród kandydatów przez Komisję  Konkursową dnia: 2 września 2014 r, godz. 12.15.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)