I edycja

Warszawa, 08.04.2014 r.

NOTATKA

W I edycji konkursu, którego przedmiotem było wyłonienie uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW
w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00  Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – przewodniczący
 2. Dr hab. Magdalena Stobiecka – członek
 3. Mgr. Jakub Jarząbek – członek

wybrała na Stypendystę Pana Dr inż. Marcina Grabowskiego.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Konkursowej, na którym zakwalifikowano Pana Dr inż. Marcina Grabowskiego jako Stypendystę ale jeszcze przed podpisaniem Umowy ze Stypendystą, okazało się, że Dr inż. Marcin Grabowski wyjechał na inne stypendium naukowe do Szwajcarii a po powrocie do kraju, nie otrzyma umowy o pracę na cały rok trwania stypendium w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00. W związku z tym, Komisja Konkursowa uznała, że Pan Dr inż. Marcin Grabowski nie spełnia wymogów formalnych i nie może być beneficjentem programu stypendialnego i stażowego Zadania 4 projektu i w kolejnej edycji konkursu powinno być wybrane 10 osób.

———————————————

Wyniki konkursu na post-doka – I edycja

Warszawa, 30.12.2013 r.

W I edycji konkursu, którego przedmiotem było wyłonienie uczestników programu stypendialnego i stażowego, w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW
w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”
, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00 aplikację złożyły dwie osoby.

Komisja Konkursu w składzie:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – przewodniczący
 2. Dr hab. Magdalena Stobiecka – członek
 3. Mgr. Jakub Jarząbek – członek

zdecydowała, że stypendystą został: Dr inż. Marcin Grabowski

Następna edycja konkursu odbędzie się w marcu 2014 r.

Regulamin w pliku pdf

————————————————————–

KONKURS na post-doka – I edycja

Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie 5-ciu uczestników programu stypendialnego i stażowego (5-ciu post-doków), w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora
 • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych

Post-dokowie (5 pozycji) będą zatrudnieni w ramach Zadania nr 4 – „Program stypendialny
i stażowy dla post-doków na okres 12 miesięcy, od 1 stycznia 2014 r. Stypendium naukowe dla postdoka wynosi 5000 zł/miesiąc. Dodatkowo post-dokowie otrzymają zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas 3-miesięcznego stażu zagranicznego oraz zwrot kosztów przejazdu w obie strony.

Do obowiązków post-doka będzie należał:

 • wyjazd na 3-miesięczny staż podoktorski do ośrodka akademickiego lub naukowo-badawczego w krajach UE, Azji lub USA w tematyce pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki
 • przygotowanie raportu z przebiegu realizacji stażu podoktorskiego i prezentacja wyników badań wraz z opiekunem stażu podczas spotkania panelowego
 • udział w spotkaniu panelowym podsumowującym wyjazdy podoktorskie i nabyte  podczas nich doświadczenie naukowe

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: magdalena_stobiecka@sggw.pl (oryginały należy donieść po rozstrzygnięciu Konkursu):

- podanie

- list motywacyjny z propozycją miejsca odbycia zagranicznego stażu podoktorskiego, opiekuna i tematyką badań

- życiorys naukowy

- odpis dyplomu doktorskiego

- wykaz publikacji naukowych

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 grudnia 2013 r, godz. 24.00.

5-ciu uczestników programu stypendialnego i stażowego (5-ciu post-doków) zostanie wyłonionych spośród kandydatów przez Komisję  Konkursową dnia: 30 grudnia 2013r, godz. 12.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

info w pliku pdf>>>

Regulamin w pliku pdf